Pre-Final Project
1. วิชาที่จะสอนคือวิชาอะไร Copy_of_khonkaenlink-com-11088.gifวิชาภาษาอังกฤษ
2. เนื้อหาที่จะสอน Copy_of_khonkaenlink-com-11088.gifเรื่อง 16 most common occupations in the society
67.jpg2.jpg

1. ครู Teacher: a person whose occupation is teaching.

Duty: to give lessons to students in a school, college, university etc.; to help somebody learn something by giving information about it.

สืบค้นโดย นางสาวพิมพ์ชนก ไชยวงศ์ 06530046


3.jpg4.jpg2. ทหาร Soldier: a member of the army of a country, especially someone who is not an officer.

Duty: to defense the country and help people. Soldiers work in the military.

สืบค้นโดย นางสาวพิมพ์ชนก ไชยวงศ์ 06530046

5.jpg6.jpg
3. ตำรวจ Police officer: is a warranted employee of a police force.

Duty: to keep the peace, uphold law, protect people and properties and investigate of crimes. Police officers work in the police station.

สืบค้นโดย นางสาวพิมพ์ชนก ไชยวงศ์ 06530046


19.jpg7.jpg
4. บุรุษไปรษณีย์ Postman: a person whose job is to collect and deliver letters etc.

Duty: to deliver letters, parcels or a bundle of gifts to people. The postmen work in the post office.

สืบค้นโดย นางสาววรรณทิพย์ ไทยมอญ 06530050


8.jpg20.jpg
5. พนักงานดับเพลิง Firefighter: a person whose job is to put out fires.

Duty: to put out hazardous fires that threaten civilian populations and property, to rescue people from car incidents, collapsed and burning buildings and other situations.

สืบค้นโดย นางสาววรรณทิพย์ ไทยมอญ 065300509.jpg21.png
6. แพทย์ Doctor: a person who is a health care provider and practices the profession of medicine.

Duty: to maintain or restore human health through the study, diagnosis, and treatment of disease, injury and other physical and mental impairments.Doctors work in the hospital.

สืบค้นโดย นางสาววิจิตรแข เจนปรมกิจ 06530124


11.jpg12.jpg
7. นักร้อง Singer: a person who sings, or whose job is singing especially in public.

Duty: to use his or her voice to produce music. Singers are often accompanied by musicians and instruments. Singers work in recording studio.

สืบค้นโดย นางสาววิจิตรแข เจนปรมกิจ 06530124
taxi_ride.jpgtaxi.gif
8. คนขับรถแท็กซี่ Taxi drivers: a person who transports passengers for hire.

Duty: Almost all of them work in cities. Passengers may signal them by hand on the street or find them at hotels and airport terminals.

สืบค้นโดย นางสาววิลาสิณี จันทร์หาจักษ์ 06530126

judge_gavel_ha.giftopic-3543-1.jpg
9. ผู้พิพากษา Judge: judges are in charge of trials

Duty: to make sure that trials are fair and they resolve differences between lawyers.

สืบค้นโดย นางสาววิลาสิณี จันทร์หาจักษ์ 06530126

coc005.jpg365330.jpg
10. ศิลปิน Artist: a person who makes art to express what they are feeling or thinking.

Duty: to use many methods—drawing, painting, and sculpting. They use an assortment of materials—different kinds of paints, pencils, and pens, plaster, clay, and even computers.

สืบค้นโดย นางสาววิลาสิณี จันทร์หาจักษ์ 06530126

05.jpgstove01.jpg

11. วิศวกร Engineer: a person, whose job is to design or build machines, engines or electrical equipment, or things such as roads, railways or bridges, using scientific principles.

Duty: to use many methods—drawing, painting, and sculpting. They use an assortment of materials—different kinds of paints, pencils, and pens, plaster, clay, and even computers.

สืบค้นโดย นางสาวศุภิสรา กุมาทะ 06530128
02.pngp0000000148.gif12. นางพยาบาล Nurse: a woman employed to take care of a young child or children.

Duty: to take care of sick and injured people. They give people medicine. They treat wounds. And they give emotional support to patients and their families.

สืบค้นโดย นางสาวศุภิสรา กุมาทะ 06530128
04.pngfarmerA25.jpg13. ชาวนา farmer : a person who grows crops and raises animals.

Duty: to decide when to plant, fertilize, harvest, and sell crops. Farmers use new technology, and they learn about new farming methods.
สืบค้นโดย นางสาวศุภิสรา กุมาทะ 06530128

0000000000159.jpgh02.jpg14. นักบินอวกาศ Astronaut: a person trained by human space fight program.

Duty: to command, pilot, or serve as a crew member of a spacecraft.
สืบค้นโดย นางสาวศุภิสรา กุมาทะ 06530128
BEE5Z_chef.gifsakid_01062007_game_sakid_d_0.out.JPG15. พ่อครัว Cook: an employed in restaurants and other food service establishments.

Duty: to command, pilot, or serve as a crew member of a spacecraft.
สืบค้นโดย นางสาวตองเตย คลังเพ็ชร 06530248
c85e82141711988cfbeb623d51d6adbf_5.jpgm270100.jpg16. นักกีฬา Sportsman: a person who competes against other athletes in organized sports.

Duty: A precious few actually compete professionally. A sportsman practices and trains regularly in order to improve his or her skills and ability to compete as a member of a team.
สืบค้นโดย นางสาวตองเตย คลังเพ็ชร 06530248
3. ระดับชั้น Copy_of_khonkaenlink-com-11088.gifประถมศึกษาปีที่ 5

4. ลักษณะผู้เรียนเป็นอย่างไรCopy_of_khonkaenlink-com-11088.gif นักเรียนอายุตั้งแต่ 10-11 ปี อยู่ในเมืองหลวง ด้วยเหตุที่อยู่ในเมืองหลวงทำให้มีสิ่งยั่วยุเป็นจำนวนมาก ทำให้นักเรียนขาดความสนใจในการเรียน นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนเนื่องจากวิธีการสอนของครูไม่สร้างความสนใจให้เกิดแก่นักเรียน ทำให้มีผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ สาเหตุอีกประการที่สำคัญคือเนื้อหาบางส่วนมีความยากจนเกินไป โดยที่ครูเองก็ไม่สามารถหาวิธีทำให้ง่ายได้ จึงใช้วิธีการบรรยาย นักเรียนที่จะเรียนในเนื้อหาส่วนนี้ได้จะต้องมีการเรียนเรื่องการแต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษ มาแล้ว เพราะจะต้องใช้แต่งประโยคเกี่ยวกับอาชีพ หลังจากเรียนจบนักเรียนสามารถบอกความหมายและความสำคัญของอาชีพได้ นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพได้ โดยใช้แบบทดสอบวัดหลังจากที่เรียนจบแล้ว5. จุดประสงค์การเรียนรู้ Copy_of_khonkaenlink-com-11088.gifสื่อการสอน ครูเข็มทิศสามารถกระตุ้นพัฒนาการของนักเรียนได้โดย- สะกดและออกเสียงคำศัพท์หมวดอาชีพได้ถูกต้อง- แต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพได้- นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน 6. กระบวนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนอย่างไร เวลา 15 นาที Copy_of_khonkaenlink-com-11088.gif
1. ขั้นนำ 3 นาที
1.1 ครูเข้าห้องทักทายนักเรียน จากนั้นทบทวนความรู้เดิมและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนทราบ
1.2 ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทำงานกลุ่ม ทักษะการทำงานกลุ่มการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ความช่วยเหลือกันในการทำงานกลุ่ม เป้าหมายของการทำงานร่วมกัน การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม ฯลฯ 1.3 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

2. ขั้นสอน 9 นาที
2.1 ครูแบ่งสมาชิกคละความสามารถ 2.2 ครูแจกสื่อการสอน "ครูเข็มทิศ" มีอาชีพที่ครูสร้างขึ้น และบริเวณฐานของครูเข็มทิศจะมีใบความรู้ ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาอาชีพที่ตนสนใจคนละ 1 หัวข้อ ร่วมกันอภิปราย2.3 ครูเก็บครูเข็มทิศคืนจากนักเรียน จากนั้นครูหยิบ "ครูเข็มทิศ" ของครูขึ้นมา ครูหมุนไปตรงกับอาชีพใดให้ตัวแทนกลุ่มตอบคำถาม ครูใช้คำถาม “What are they?” “What is he?” “What is she?” การแต่งประโยคนี้จะเป็นการตอบปากเปล่า Subject+perdicate โดยเพื่อนในกลุ่มจะช่วยกันและให้ตัวแทนยืนขึ้นตอบคำถามครู2.4 ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องอาชีพให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทำ2.5 ครูเฉลยและให้รางวัลกลุ่มที่ได้คะแนนสูงที่สุด3. ขั้นสรุป 3 นาที
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา เกี่ยวกับชื่ออาชีพคำศัพท์ และการแต่งประโยคที่ถูกหลักไวยากรณ์

สื่อการสอน "ครูเข็มทิศ" สามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เร้าความสนใจของนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นตัวตลอด 15 นาที เพราะเป็นการสุ่ม ไม่ทราบว่าจะได้อาชีพใด ดังนั้นนักเรียนจึงต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม

7. สื่อที่ใช้ในการสอนครั้งนี้คืออะไรCopy_of_khonkaenlink-com-11088.gif
"ครูเข็มทิศ" อธิบายอาชีพ จำนวน 10 อาชีพ


8. ใช้สื่อในขั้นตอนใด Copy_of_khonkaenlink-com-11088.gif
ขั้นตอนการสอน สามารถอธิบายได้ดังนี้ครูนำสื่อการสอน "ครูเข็มทิศ" มาใช้สอนให้ห้องเรียนโดยภายในกงล้อเเต่ละส่วนจะมีอาชีพต่างๆ
ครูแบ่งสมาชิกคละความสามารถ
ครูแจกสื่อการสอน "ครูเข็มทิศ" มีอาชีพที่ครูสร้างขึ้น และบริเวณฐานของครูเข็มทิศจะมีใบความรู้ ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาอาชีพที่ตนสนใจคนละ 1 หัวข้อ ร่วมกันอภิปราย
ครูเก็บครูเข็มทิศคืนจากนักเรียน จากนั้นครูหยิบ "ครูเข็มทิศ" ของครูขึ้นมา ครูหมุนไปตรงกับอาชีพใดให้ตัวแทนกลุ่มตอบคำถาม ครูใช้คำถาม “What are they?” “What is he?” “What is she?” การแต่งประโยคนี้จะเป็นการตอบปากเปล่า Subject+perdicate โดยเพื่อนในกลุ่มจะช่วยกันและให้ตัวแทนยืนขึ้นตอบคำถามครู
ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องอาชีพให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทำครูเฉลยและให้รางวัลกลุ่มที่ได้คะแนนสูงที่สุด9. เหตุผลที่เลือกใช้สื่อชนิดนี้ Copy_of_khonkaenlink-com-11088.gif
ประหยัดงบประมาณ สะดวกในการใช้ และสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย คือ1.วัสดุสามารถหาได้ง่ายหรือ นำกระดาษที่เป็นวัสดุเหลือใช้มาดัดเเปลงโดยไม่ต้องซื้อใหม่2.ขนาดของสื่อเป็นขนาดเล็ก สามารถพกพาไปประกอบการสอนได้ทุกสถานที่ ทุกห้องเรียนโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริม3.รูปเเบบมีความน่าสนใจ เเทนที่ครูจะให้เป็นใบความรู้ธรรมดาเเต่ ครูให้ใบความรู้ที่มีภาพ มีลูกเล่นให้เด็กมีความสนใจในเนื้อหามากขึ้น4.ภาพอาชีพใน วงล้ออาชีพ สามารถอธิบายเนื้อหาได้ดีกว่ากว่าอ่านเนื้อเองอย่างเดียวเพราะช่วยให้เด็กมีความสนใจในบทเรียนผ่านการเล่นเกมส์ได้

10.รูปภาพโครงร่างของสื่อการสอนที่จะผลิต070312-1817.jpgด้านข้าง070312-1823.jpgด้านหน้า
หมายเหตุ สื่อที่ใช้สาธิตการสอนจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แบบบันทึกกิจกรรมที่ 3 Pre-final project
...ที่...
ประเด็น / หัวข้อย่อย
แหล่งที่มา
วิธีการที่ได้ข้อมูลมา
ผู้ที่รับผิดชอบ
..1..
teacher
soldier
police man
http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/teach
http://www.ldoceonline.com/Occupations-topic/soldier_1
http://en.wikipedia.org/wiki/Police_officer
สรุป
สรุป
สรุป
พิมพ์ชนก 046
..2..
post man
firefighter
http://www.thefreedictionary.com/Post
http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/fireman
สรุป
สรุป
วรรณทิพย์ 050
..3..
doctor
singer
http://en.wikipedia.org/wiki/Medicine
http://www.ibericostierradesalamanca.com/englishweb/jobdefinition.html
สรุป
สรุป
วิจิตรแข124
..4..
bus driver
scientist
photographer
http://en.wikipedia.org/wiki/Bus_driverhttp://en.wikipedia.org/wiki/Scientist
http://www.ibericostierradesalamanca.com/englishweb/jobdefinition.html
สรุป
สรุป
วิลาสีณี126
..5..
การใชสื่อการสอนอยางเป็นระบบ โดยใชแบบจำลอง The ASSURE Model
http://department.utcc.ac.th/cte/images/stories/IT/the%20assure%20model.pdf
วิเคราะห์
ศุภิสรา 128
..6..
รูปแบบการสอนโดยใช้รูปแบบจำลอง ASSURE
http://blog.wanthanaa.net/2009/03/assure-model.html
วิเคราะห์
ตองเตย 248